Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: ‘’AVV’’) wordt verstaan onder:
Spot Communicatie: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spot communicatie, gevestigd te (2408 BE) Alphen aan den Rijn aan Euromarkt 129 (hierna: ‘’Spot communicatie’’);
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Spot communicatie producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Spot communicatie een Overeenkomst aangaat of met wie Spot communicatie in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
Offerte: het schriftelijk aanbod van Spot communicatie om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid zaken te leveren of een vooraf afgebakende dienst uit te voeren; 
Order: de opdracht tot levering c.q. het accepteren van de offerte van Spot communicatie door Opdrachtgever. De order leidt tot de overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van Spot communicatie.;
Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, modellen, schetsen, monsters, drukproeven en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Opdrachtnemer, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook (koop, opdracht, aanneming van werk, enz.), die Spot communicatie voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht;Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Spot communicatie en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Levering: het één zaak of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Opdrachtgever;
Partijen: Spot communicatie en de Opdrachtgever;
Schriftelijk: elektronisch dataverkeer en/of berichtenverkeer per e-mail en/of berichtenverkeer per post of bezorging anderszins van schriftelijke stukken.

2. Toepasselijkheid

- Deze AVV zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot levering van zaken door Spot communicatie, met uitzondering van druk- ,print- en signwerk. Hiervoor verwijzen wij u naar de AVV voor de Grafische Industrie aan Opdrachtgever. Algemene voorwaarden – onder welke benaming ook – van Opdrachtgever, zijn niet van toepassing. Deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- Bij en door het plaatsen van uw bestelling of aanvraag, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
- Spot communicatie behoudt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

3. Totstandkoming van Overeenkomsten

- Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Spot communicatie een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door Spot communicatie uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Spot communicatie de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Spot communicatie op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever Spot communicatie daarvoor betalen conform de bij Spot communicatie geldende tarieven.

4. Aanbiedingen

- Een aanbieding of prijsopgave van Spot communicatie bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.
- Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Spot communicatie het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

- Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door Spot communicatie verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de Spot communicatie niet.

5. Prijs en prijsherziening

- Alle prijzen van Spot communicatie zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij in de laatste versie van Spot communicatie brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal anders wordt vermeld, of tenzij op een andere wijze nadrukkelijk anders overeengekomen of gespecificeerd, zijn eventuele (druk)proeven, de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen (m.u.v. BTW) opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, bij de prijs inbegrepen.
- Spot communicatie heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
- Elke verandering van de factoren die op de prijs van Spot communicatie van invloed is, waaronder o.a. aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Spot communicatie doorberekenen aan Opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de Order door Spot communicatie geschiedt en mits Opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
- Opdrachtgever vrijwaart Spot communicatie voor alle kosten en schade die voor Spot communicatie mochten voortvloeien uit het feit:
- dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
- dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Spot communicatie en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EGlidstaat.

6. Acties

- Voor alle (kortings)acties geldt, tenzij anders vermeld: niet geldig in combinatie met andere acties.

7. Instelkosten

- Instelkosten worden berekend per besteld artikel, per drukkleur en per tekst, tenzij anders vermeld. De instelkosten zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW.

8. Samples

- Samples worden verzonden tegen de reguliere prijs onbedrukt. De reguliere prijs kunt u per mail opvragen en worden vooraf kenbaar gemaakt. Samples kunnen niet worden geretourneerd.

9. Levertijd

- De door Spot communicatie opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Spot communicatie geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Spot communicatie verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Spot communicatie zo veel mogelijk in acht worden genomen.
- Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Spot communicatie derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
- Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.
- Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
- De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
- de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
- de dag van goedkeuring van de drukproef door de opdrachtgever.
- de dag van ontvangst door Spot communicatie van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke
- De dag van ontvangst door Spot communicatie van hetgeen volgens de overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
- Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

10. Levering

- Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de ‘’Incoterms’’, editie 2000, dan wel
laatste versie, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce (ICC)).
- Franco bezorgd op 1 adres begane grond in de Benelux. Voor orders met een goederenbedrag lager dan €60,- exclusief BTW berekenen wij €18,00 behandelingskosten exclusief BTW. Voor levering in alle andere landen zijn de verzendkosten op aanvraag.
- Spot communicatie behoudt zich het recht voor in het geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever c.q. samengestelde producten, maximaal 5% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren. M.u.v. artikelen die Spot communicatie zelf niet op voorraad heeft liggen. Hiervoor geldt een maximaal van 10% meer of minderlevering.
- Indien Spot communicatie een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
- Mocht Opdrachtgever de Producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Spot communicatie is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsverlies, op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en (incasso) kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
- De levering geschiedt franco af fabriek, magazijn op de begane grond van slechts één adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens Spot communicatie wordt geleverd. De levering van de Producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
- Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de Producten aan die beroepsvervoerder;
- Indien de Producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald; door de in ontvangst name van de Producten;
- Bij verzending door een vervoermiddel van Spot communicatie; door aflevering aan het door de Opdrachtgever opgegeven adres.
- Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u Spot communicatie daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.

11. Levering van bedrukte zaken

- Ingeval Spot communicatie opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever  bewerkte c.q. samengestelde producten is Opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct  reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
- Spot communicatie is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is  bedongen. In dat geval verplicht Spot communicatie zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan Opdrachtgever, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
- Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

12. Annulering

- Indien de opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of wijzigt na ontvangst van de orderbevestiging, is hij/zij verplicht 25% van de orderwaarde, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (voorbereidingen, bestellingen bij derden, opslag etc.), te vergoeden. Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord drukproef mag Spot communicatie de orderwaarde voor 100% in rekening brengen.
- Annulering of wijziging door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden aan Spot communicatie.

13. Overmacht

- Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Spot communicatie gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen.
- Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtsituatie op de hoogte stellen.
- Indien de overmachtsituatie drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
- Onder overmacht wordt in deze AVV verstaan; elke van de wil van Spot communicatie onafhankelijke omstandigheid –ook als was deze ten tijde van het tot stand gekomen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Spot communicatie of van haar leveranciers.

14. Reclamaties

- Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.
- Reclamaties terzake van waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijving waarvan Spot communicatie niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan Spot communicatie worden gemeld.
- Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik en/of doorlevering aan derden van de betreffende Producten onverwijld te staken.
- Opdrachtgever zal alle door Spot communicatie voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Spot communicatie in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen dan wel door retournering op kosten van Spot communicatie van enkele representatieve gebrekkige Producten.
- Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourneren, voordat Spot communicatie daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de Producten blijven voor zijn risico. Retourneren impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
- Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

15. Garantie

- Indien Spot communicatie Producten aan Opdrachtgever aflevert welke Spot communicatie van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Spot communicatie nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Spot communicatie ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
- De Producten blijven volledig voor risico van Opdrachtgever in het geval door Spot communicatie aan de Producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Spot communicatie en niet in redelijkheid van Opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de Producten voor het bovenstaande risico verzekert.

16. Retournering

- Artikelen die persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd dan wel anders gepersonaliseerd naar de specifieke wensen van de opdrachtgever/consument, vallen buiten het herroepingsrecht daar er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet zonder opgave van redenen worden geretourneerd aan Spot communicatie. Er geldt geen bedenktijd: wanneer het orderproces na akkoord van de opdrachtgever/consument wordt gestart vervalt het herroepingsrecht.
- Voor artikelen die niet persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen op geen enkele wijze gepersonaliseerd, geldt de standaard bedenktijd van 14 kalenderdagen na verzenddatum.
- Wanneer producten kapot, niet-werkend dan wel op andere wijze niet deugdelijk zijn, dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Spot communicatie worden gemeld.
- Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Spot communicatie genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Spot communicatie de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
- Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Spot communicatie terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Spot communicatie tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
- Zowel de kosten voor het retour sturen van de onbedrukte artikelen als de oorspronkelijke transportkosten van de bestelling worden niet gecrediteerd. Spot communicatie behoudt het recht om 5% van het netto orderbedrag te belasten voor de handelingen die gedaan moeten worden, waarbij een minimumbedrag van € 15,- exclusief BTW geldt.
- Het staat de opdrachtgever/consument niet vrij de producten die buiten het herroepingsrecht vallen te retourneren, voordat Spot communicatie daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Retourzendingen dienen te worden geadresseerd aan Spot communicatie, Euromarkt 129, 2408 BE Alphen aan den Rijn onder vermelding van uw naam en klantnummer, tenzij anders afgesproken.
- Wanneer er sprake is van een terugbetaling van Spot communicatie aan de opdrachtgever/consument zal hier uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan worden voldaan door middel van girale betaling.

17. Eigendomsvoorbehoud

- Spot communicatie behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
- Indien Spot communicatie in het kader van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat Opdrachtgever ook deze vordering van Spot communicatie geheel heeft voldaan.
- Het voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die Spot communicatie jegens Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Spot communicatie.
- Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op Opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij Opdrachtgever zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.
- De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Spot communicatie te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Spot communicatie daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Spot communicatie.
- Indien en zolang Spot communicatie eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever Spot communicatie onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Opdrachtgever Spot communicatie op Spot communicatie’s eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Spot communicatie eigenaar is, zich bevinden.
- Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Spot communicatie

18. Betaling

- Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Spot communicatie netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Spot communicatie.
- Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
- Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van Spot communicatie worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal Opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Spot communicatie mededelen.
- Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
- Spot communicatie is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen, waarbij Spot communicatie gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Spot communicatie vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.
- Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft Spot communicatie zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke handelsrente.
- Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij Spot communicatie op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
- Alle door Spot communicatie te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 70,- zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt:
- over de eerste € 3.000,- 15%
- over het meerdere tot € 6.000,- 10%
- over het meerdere tot € 15.000,- 8%
- over het meerdere tot € 60.000,- 5%
- over het meerdere boven € 60.000,- 3%

19. Advies werkzaamheden en productontwikkeling

- Indien desgevraagd adviserend optredend is Spot communicatie verplicht de belangen van Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen.
- Indien desgevraagd adviserend optredend zal Spot communicatie alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Opdrachtgever gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van Spot communicatie, haar producten en /of diensten.
- In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is Opdrachtgever –in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven zaken- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.

20. Intellectuele eigendom

- Spot communicatie verklaart dat, voor zover zij weet, door de Producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Spot communicatie kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Indien Spot communicatie Producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van Opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet van Spot communicatie afkomstig is, vrijwaart Opdrachtgever Spot communicatie ter zake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de Producten op intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Het auteursrecht van door Spot communicatie ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen e.d. blijft te allen tijde bij haar berusten, ook indien Opdrachtgever te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.
- Opdrachtgever staat ervoor geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Spot communicatie, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Producten.

21. Zet-, druk- of andere proeven

- Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van Spot communicatie ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Spot communicatie te retourneren.
- Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat Spot communicatie de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd.
- Spot communicatie is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
- Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

22. Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken

- Indien Spot communicatie aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken heeft verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is Opdrachtgever verplicht deze zaken binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden als fatale termijn.
- Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Spot communicatie het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op Opdrachtgever te verhalen, onverminderd de overige aan Spot communicatie in dit verband toekomende rechten.

23. Verantwoordelijkheden opdrachtgever

- Opdrachtgever zal aan Spot communicatie alle voor de uitvoering van Spot Communicatie’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
- Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

24. Aansprakelijkheid en vrijwaring

- Behoudens grove schuld of opzet van Spot communicatie of leidinggevende ondergeschikten van Spot communicatie, is Spot communicatie niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van Spot communicatie dan wel van personen door Spot communicatie tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd.
- Spot communicatie is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
- De aansprakelijkheid van Spot communicatie jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Spot communicatie aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Spot communicatie of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover Spot Communicatie’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

25. Ontbinding

- In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Spot communicatie Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Spot communicatie zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
- de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten; een en ander onverminderd Spot Communicatie’s andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Spot communicatie tot enige schadevergoeding is gehouden.
- Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Spot communicatie gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
- de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Spot Communicatie’s andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Spot communicatie tot enige schadevergoeding is gehouden.
- In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Spot communicatie op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Spot communicatie gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Spot communicatie en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Spot communicatie in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

26. Privacy

- Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van Spot communicatie. Indien u dit niet wenst, kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven. Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens.
- Spot communicatie gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden. Indien u dit niet wenst, kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.
- Bij uw bezoek aan de website www.spopt-communicatie.nl wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend. Deze gegevens worden enkel opgeslagen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site nader te analyseren om de functionaliteit en inhoud van de site te optimaliseren.
- Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Lees alles over cookies in onze cookie statement.
- Wij bewaren en gebruiken alle informatie, die u vrijwillig via onze site verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Wanneer u ons via onze site uw adresgegevens verstrekt, kunt u periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven.

27. Verwerking persoonsgegevens

- Persoonsgegevens zullen op een behoorlijke, zorgvuldige en vertrouwelijke wijze worden verwerkt, met inachtneming van toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Daaronder is mede begrepen het meewerken aan de rechtmatige verzoeken van betrokkenen in de zin van de AVG.
- Tevens zullen persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen noch langer worden bewaard of verwerkt dan noodzakelijk.
- Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
- Indien van toepassing zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Spot communicatie meewerken aan het sluiten van een door Spot communicatie aan te leveren overeenkomst als bedoeld in artikel 26 AVG (een bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst) voor de uitvoering van de verwerkingen van persoonsgegevens door Spot communicatie, voor zover een tussen partijen bestaande overeenkomst niet reeds als een dergelijke overeenkomst kwalificeert.
- Spot communicatie stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, althans zonder onredelijke vertraging, in kennis van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, een en ander voor zover het persoonsgegevens betreft die in het kader van een tussen partijen bestaande overeenkomst door Spot communicatie van Opdrachtgever zijn verkregen c.q. worden verwerkt en/of personen betreft op wie die overeenkomst betrekking heeft.

28. Gebruik logo in brochures/op internet

- Het kan voorkomen dat we uw doorgestuurde logo (t.b.v. de bedrukking) ook digitaal gebruiken (als voorbeeld logo) bij de presentatie van ons assortiment. Uw logo kan daarom op verschillende artikelen komen te staan in brochures, catalogi en op onze website(s). Mocht u hier geen toestemming voor willen geven dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

29. Adreswijziging

- U bent verplicht Spot communicatie van een adreswijziging op de hoogte te stellen.
- Zolang Spot communicatie geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij Spot communicatie bekende adres. U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

30. Geschillen, bevoegde rechter en toepasselijk recht

- Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
- Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Spot communicatie is gevestigd (Rechtbank Den Haag) zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
- Indien een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Spot communicatie het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

31. Toepasselijk recht en forumkeuze

- Op alle met Spot communicatie gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhand de bevoegde rechter te Den Haag aangewezen om van een geschil kennis te nemen.

Laatste versie: 25-08-2023

Neem contact met ons op

Error 404
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Service
   • Alles draait om jou
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Puur
   • Open en transparant naar elkaar
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Oplossingsgericht
   • Creatieve oplossingen
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Toegankelijk
   • Benaderbaar voor iedereen